Stop for opkrævning af gebyr ved betaling med kreditkort i Danmark

Mange forretningssteder har hidtil pålagt et gebyr ved betaling med kreditkort. Ny EU-lovgivning, der træder i kraft 1. januar 2018 betyder, at det ikke længere er tilladt.

Forbuddet omfatter:

  • Alle køb - både i fysiske butikker og ved køb på nettet.
  • Alle privatkort samt firmakort med privat hæftelse. Der kan fortsat pålægges gebyr på firmakort med firmahæftelse.

Hvad gør jeg hvis jeg opdager, at jeg er blevet opkrævet gebyr for brug af mit kort?
Når du har godkendt en transaktion, kan vi ikke tilbageføre beløbet. Du skal derfor kontakte forretningsstedet og kræve beløbet retur. Vil forretningsstedet ikke tilbagebetale beløbet, kan du klage til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens vej 35,
2500 Valby.
kfst.dk

Hvor fremgår det, at det ikke længere er tilladt at pålægge gebyr?
Lov om betalinger, § 121 stk. 3 der lyder som følger: ”Betalingsmodtageren må ikke opkræve gebyrer for anvendelse af betalingsinstrumenter, for hvilke interbankgebyrerne er reguleret i kapitel II i interbankgebyrforordningen, og for de betalingstjenester, på hvilke Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om ændring af forordning (EF) nr. 929/2009 finder anvendelse.”

Orientering om nye kortbestemmelser

Den 1. januar 2018 træder den nye lov om betalinger i kraft. Loven implementerer EU’s 2. betalingstjenestedirektiv(PSD 2), som skal øge forbrugersikkerheden og tilpasse lovgivningen til den teknologiske udvikling. De væsentligste ændringer i kortbestemmelserne som gælder pr. 1. januar 2018 er:

  • Selvrisikoen, ved andres misbrug af dit kort nedsættes fra 1.100 kr. til 375 kr. Jf § 100 stk. 3 i loven.
  • Det er blevet præciseret, hvordan vi kontakter dig, hvis vi opdager eller har mistanke om misbrug af dit kort eller din konto, se pkt. 1.3.
  • Du har mulighed for at give 3. part – såkaldt kontooplysningstjeneste – adgang til din kortkonto, se pkt. 1.15.
  • Hvis du gør indsigelse imod en transaktion, som du ikke kan vedkende dig, vil vi meget hurtigt kreditere beløbet. I modsat fald skal vi ifølge loven indberette det til Finanstilsynet, se pkt. 2.12.
  • Viser det sig, at en misbrugstransaktion er gennemført uden stærk kundeautentifikation (i fysisk handel fx brug af kort med chip og pin-kode, og ved fjernsalg brug at Mastercard SecureCode), hæfter kortudsteder medmindre kortindehaver har handlet svigagtig, se ordforklaringen.
  • Du hæfter ikke for uberettiget anvendelse af dit kort, såfremt du ikke havde mulighed for at opdage tabet/tyveriet af kortet/kortets oplysninger eller af de personlige sikkerhedsforanstaltninger, § 100 stk. 8.

Har du spørgsmål til de nye kortbestemmelser, er du meget velkommen til at kontakte kundeservice.

Se de nye kortbestemmelser her.